KOMPLEXNÉ RIEŠENIE SPRÁVY PRÍSTUPOV
K ZABEZPEČENÝM OBJEKTOM PRE MESTÁ A OBCE

HD Solutions ponúka systém Univerzálna karta obyvateľa mesta (UKOM),  ktorý rieši komplexnú správu prístupov k zabezpečeným objektom elektronickými prístupovými systémami RYS, ako sú napr. kontajnerové stojiská, cykloprístrešky,  zberné dvory,  športoviská  a  iné objekty  v  správe mesta  alebo obce. 
Systém umožňuje pre mesto / obec využiť unikátnu kartu svojho obyvateľa ako jeden univerzálny prístupový prostriedok k mestským / obecným objektom.

VÝHODY SYSTÉMU UKOM

 • Centralizovaná vzdialená správa riadenia prístupu k zabezpečeným objektom v kontexte aktuálnych údajov z informačného systému mesta / obce.

 • Komfortná správa riadenia prístupu – údaje o subjektoch sú neustále aktualizované  a  na  tieto  zmeny  je  potrebné reagovať  na  dennej  báze.  Prepojením systému UKOM na informačný systém mesta / obce je možné v systéme UKOM efektívne vykonávať požadované zmeny.

 • Úspora nákladov – zabránenie nepovolanému prístupu, ktorý má negatív-ne  dôsledky  na  rozpočet  miest (napr. nekontrolovateľné vysýpanie / vyvážanie  odpadu a pod.).

 • Flexibilita – podľa požiadaviek zákazníkov je možné upraviť alebo doplniť systém po vzájomnej dohode.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

 • Evidencia elektronických identifikátorov  (rôzne  typy  bezkontaktných čipov / príveskov, kariet…).

 • Evidencia  pridelenia  elektronického identifikátora subjektu (občanovi, organizácii) vrátane vytvorenia preberacieho protokolu.

 • Hromadné (skupinové) a individuálne pridelenie oprávnenia prístupu k zabezpečeným objektom (definícia oprávnení  pre  občana  /  organizáciu, napr. časové obmedzenia, nastavenia pre osoby ZŤP, správcu objektu a pod.).

 • Zobrazenie jednotlivých prístupov k zabezpečeným objektom (úspešných a neúspešných).

 • Pasportizácia zabezpečených objektov, zobrazenie výstupov monitoringu ich stavu z prístupového systému RYS a mapových podkladov.

 • Rôzne typy prehľadov (napr. o počte prístupov v definovanom časovom období).

 • Export údajov o jednotlivých prístupoch subjektov k zabezpečeným objektom.

 • Dátová bezpečnosť, prehľadnosť, jednoduché a intuitívne ovládanie, užívateľsky prívetivé prostredie.

EFEKTIVITA SPRÁVY

 • Prepojenie na mestský alebo obecný informačný systém.

 • Uľahčuje hromadnú správu prístupu  skupín  obyvateľov  a  organizácií  k jednotlivým objektom alebo ku skupinám  objektov  a  to  na  základe aktuálnych  údajov  pochádzajúcich  z mestského informačného systému.
  Individuálna správa jednotlivých prístupov  s  manuálnym  vyhľadávaním aktuálnych údajov je neefektívna.

 • Umožňuje pre mestský alebo obecný informačný systém odvodiť vyrubovanie  poplatkov  na  základe skutočne spotrebovaných služieb, alebo paušálneho predplatného (t. j. podľa  skutočne  používaných  zabezpečených objektov).

 • Poskytovanie údajov pre ďalšie mestské systémy ako napr. webový portál mesta / obce.

 • Modulárny a otvorený systém
  Základný modul UKOM, modul rozhrania  na  mestský  /  obecný  informačný systém a možnosť rozšírenia o ďalšie moduly.

Viac informácií o komponentoch prístupového systému RYS nájdete
na stránke https://www.rys.sk