Referencie

Document1

Centrálna evidencia a informačný panel (dashboard)

S postupným rastom našej firmy sme začali čeliť novým výzvam kvôli rastúcemu množstvu údajov. Pre ich konsolidáciu už neboli dostačujúce pôvodné nástroje. Kritické údaje o klientoch, poskytnutých službách alebo aktivitách jednotlivých členov tímu tak ostávali izolované na viacerých miestach a účelne využívať tieto informácie bolo stále komplikovanejšie.

Riešenie od spoločnosti HD Solutions s. r. o. nám prinieslo tieto pozitívne zmeny:

1. Udržanie poriadku v evidencii
Vďaka riešeniu, ktoré sa podarilo vytvoriť v spolupráci so spoločnosťou HD Solutions s. r. o. sme napriek narastajúcemu počtu zamestnancov dosiahli prehľadnosť a významne obmedzili chybovosť v evidencii klientov a poskytnutých služieb.

2. Zlúčenie a konsolidácia dôležitých údajov
Podarilo sa zlúčiť množstvo kritických údajov, ktoré by inak boli stratené v množstve súborov a informačných zdrojov umiestnených na rôznych miestach a u rôznych pracovníkov.

3. Úspora času
Centralizovaná evidencia zároveň urýchlila našu prácu. Výstupy z evidencie poskytujú komfortný pohľad na aktuálny stav v reálnom čase, čo je nevyhnutné pre plánovanie a optimalizáciu nášho fungovania. Viac času tak môžeme efektívne venovať poskytovaniu služieb našim klientom.

4. Zjednotenie a lepšia kooperácia pracovného tímu
Pozitívne to ovplyvnilo aj štýl našej tímovej práce. Evidencia sa stala pomocníkom namiesto záťaže a neobľúbenej činnosti, umožnila zjednodušiť interné procesy a zladiť činnosť jednotlivých členov tímu.

Veľmi oceňujeme priamu a zrozumiteľnú komunikáciu s dodávateľom, ktorá nám umožnila krok za krokom reagovať na naše dynamicky sa vyvíjajúce potreby a dospieť k riešeniu, ktoré je šité na mieru.

Hodnotenie:

5-star-ratings
Mgr. Alenka Hrčková
konateľka
Centrum emočného zdravia a edukácie
Graph1

Spracovanie štatistických výstupov

Spracovanie povinných štatistických hlásení pre nás predstavovalo veľkú administratívnu, pracovnú záťaž a opakovaný časový stres na konci vykazovacieho obdobia.

Centralizáciou evidencie a riešenia, ktoré nám poskytol dodávateľ HD Solutions s.r.o. toto prestalo byť problémom.

Riešenie uľahčilo pravidelné vykazovanie údajov, došlo k úspore času, k zníženiu pracovnej záťaže a k výraznému poklesu chybovosti. Namiesto 10 hod vyčerpávajúcej práce, ktorá vyťažovala naše pracovné sily sa práca zredukovala na 10 min. operáciu.

Usporený čas teraz môžu naši zamestnanci využívať na službu našim klientom.

Hodnotenie:

5-star-ratings

Mgr. Adriana Havašová
štatutárna zástupkyňa a výkonná riaditeľka
Poradenské Centrum Nádej, Bratislava

Print1

Automatizovaná tlač dokumentov

Tlač informovaných súhlasov bol pre nás veľkou administratívnou záťažou, bol spojený s častými opravami, veľkou stratou času dôsledkom opakovaného vypĺňania tých istých údajov a odvádzal pozornosť od klienta.

Riešenie od spoločnosti HD Solutions s.r.o. poskytuje automatizovanú tlač dokumentov. Zavedením automatizovanej tlače dokumentov z existujúcich evidenčných údajov sa nám podarilo zefektívniť prácu a optimálne využiť čas pri kontakte s klientom.

Namiesto opakovaného vypĺňania rovnakých údajov do viacerých dokumentov sme schopní „jedným klikom“ automaticky vytvoriť všetky relevantné dokumenty s nevyhnutnými údajmi klienta, v prípade potreby ich editovať a následne fyzicky vytlačiť.

Riešenie operatívne vytvára dokumenty podľa šablóny a umožňuje pružne reagovať na prípadné zmeny legislatívy, špecifické potreby klienta alebo neštandardné situácie. Riešenie umožňuje vyhnúť sa chybovosti a šetrí čas strávený s klientom pri vybavovaní potrebnej administratívy.

Umožňuje tak zamestnancom pohodlne vyriešiť administratívne úkony s maximálnym zachovaním koncentrácie na klienta.

Hodnotenie:

5-star-ratings
MUDr. Igor Kundrát
Konateľ
Centrum emočného zdravia a edukácie

Charakteristika nášho typického klienta